طرح ملی ملکوت
امروز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۴
نشست تخصصی جایگاه انسان در قرآن و علوم انسانی – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد مرحله اول جشنواره ملی ملکوت