امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸
سخنرانی دکترواعظ جوادی ریاست بنیادبین المللی اسراء در اختتامیه مرحله اول جشنواره ملی ملکوت