امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
سخنرانی دکترواعظ جوادی ریاست بنیادبین المللی اسراء در اختتامیه مرحله اول جشنواره ملی ملکوت