امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲
سخنرانی دکترواعظ جوادی ریاست بنیادبین المللی اسراء در اختتامیه مرحله اول جشنواره ملی ملکوت