امروز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹
سخنرانی دکترواعظ جوادی ریاست بنیادبین المللی اسراء در اختتامیه مرحله اول جشنواره ملی ملکوت