طرح ملی ملکوت
امروز جمعه مورخ ۹۷/۰۵/۲۶
سخنرانی دکترواعظ جوادی ریاست بنیادبین المللی اسراء در اختتامیه مرحله اول جشنواره ملی ملکوت