امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵
سخنرانی دکترواعظ جوادی ریاست بنیادبین المللی اسراء در اختتامیه مرحله اول جشنواره ملی ملکوت