امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
سخنرانی دکتر طیبی در اختتامیه مرحله اول جشنواره ملی ملکوت اسفند92