امروز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۹
دیدار با ریاست محترم سازمان تبلیغات