امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸
دیدار با ریاست محترم سازمان تبلیغات