امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲
دیدار با ریاست محترم سازمان تبلیغات