امروز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹
دیدار با ریاست محترم سازمان تبلیغات