امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳
دیدار با ریاست محترم سازمان تبلیغات