امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
دیدار با ریاست محترم سازمان تبلیغات