امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵
سخنرانی دکتر واعظ جوادی در اولین نشست خبری دومین مرحله جشنواره ملی ملکوت – شهریور 93