امروز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹
سخنرانی دکتر صالحی در اولین نشست خبری دومین مرحله جشنواره ملی ملکوت – شهریور 1393