امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸
سخنرانی دکتر صالحی در اولین نشست خبری دومین مرحله جشنواره ملی ملکوت – شهریور 1393