امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
نسشت توجیهی واطلاع رسانی اجلاس سراسری نماز و جشنواره ملکوت – اردبیل – مهر1393