امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
نشست مشترک جشنواره ملی ملکوت با فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان – بندرعباس – مهرماه 1393