امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲
جلسه مشترک دبیرجشنواره ملّی ملکوت با مدیران فرهنگی دانشگاه های استان در دانشگاه قم – مهرماه 1393