امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸
سخنرانی آقای خراسانی دبیرجشنواره ملی ملکوت درنشست مشترک باشورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان قم – مهرماه 1393