امروز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰
نشست مشترک طرح ملی ملکوت با شورای فرهنگی استان سمنان – آبان ماه 93