امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
نشست مشترک طرح ملی ملکوت بامعاونت فرهنگی ومدیر کارگروه فرهنگی امور مساجد- آبان ماه 1393