امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
دیدارمدیر طرح ملی ملکوت با قائم مقام معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاهها – آبان ماه1393