امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵
سخنرانی جعفرزاده در جمع اساتید دانشگاه تهران – شمال