امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
سخنرانی جعفرزاده در جمع اساتید دانشگاه تهران – شمال