امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۳۰
سخنرانی جعفرزاده در جمع اساتید دانشگاه تهران – شمال