امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲
سخنرانی جعفرزاده در جمع اساتید دانشگاه تهران – شمال