امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸
گزارش تصویری حضور اعضای دبیرخانه جشنواره ملی ملکوت در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس