امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۳۰
گزارش تصویری دیدار اعضای دبیرخانه جشنواره ملی ملکوت با شورای آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز