امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
بازدید اعضای دبیرخانه طرح ملی ملکوت از کلیسای شرق ارومیه

بازدید اعضای دبیرخانه طرح ملی ملکوت از کلیسای شرق ارومیه در تاریخ 1396/04/27 برگزار گردید.

اعضای دبیرخانه آقایان دکتر جعفرزاده، دکتر خراسانی و محمد امرایی ضمن بازدید از کلیسای شرق با کشیش ها و مسئولین کلیسا در خصوص همکاری های مشترک مخصوصاً در حوزه ادیان و اشتراکات فرهنگی گفتگو نمودند. کشیش آدای دانیال ضمن تشکر از دست اندر کاران طرح ملی ملکوت اشاره کرد که در کارهای دینی و فرهنگی اجبار جواب نمی دهد و محبت را باید پیشه کارمان قرار دهیم و در ادیان صحبت از اجبار نیست.

ایشان تأکید کرد که پیروان همه ادیان باید در برابر تبلیغات منفی غرب نسبت به ادیان و بدبین کردن جوانان به ادیان حساسیت نشان دهند.