امروز شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۴
شناسه ی خبر: 3535 تاریخ: چهارشنبه 3 آبان , 1396

جلسه معاون فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا بامدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی


جلسه معاون فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا بامدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
دراین جلسه ابتدا دکتر ابوالفضل خراسانی به تشریح برنامه های معرفتی و فرهنگی بنیاداسرا پرداخت و از اندیشه منظومه ای حضرت آیت‌الله جوادی آملی به عنوان یک اندیشه تمدن ساز نام بردکه به لحاظ روشی بین قرآن و برهان و عرفان و شهود جمع سالم نمود و عقل را همانند نقل کاشف وحی می داند.

دبیرطرح ملی ملکوت علم دینی را از نظرات خاص حضرت آیت‌ الله جوادی آملی دانسته که حل تعارض علم و دین و اسلامی سازی علوم را از پیامدهای آن برشمرد.

در ادامه دکتر نصیری مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن استقبال از همکاری علمی فرهنگی با بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، آیت‌الله جوادی آملی را از شخصیت های ممتاز جهان اسلام دانست که همانند چشمه ای جوشان درعلوم مختلف علاقمندان به معارف وحیانی را سیراب مینماید.

3535