امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵
نشست کمال علمی و عملی انسان در قرآن و عرفان سخنران سید محمد طباطبایی پور– دانشکده علوم و فنون قرآن تهران