طرح ملی ملکوت
امروز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۴
نشست کمال علمی و عملی انسان در قرآن و عرفان سخنران سید محمد طباطبایی پور– دانشکده علوم و فنون قرآن تهران