امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۱
سخنرانی دکتر واعظ جوادی در اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی ملکوت