امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵
سخنرانی دکتر واعظ جوادی در اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی ملکوت