امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
سخنرانی دکتر واعظ جوادی در اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی ملکوت