امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳
سخنرانی دکتر واعظ جوادی در اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی ملکوت