امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
نشت تخصصی «خلافت‌ الهی انسان در قرآن کریم» دانشگاه امام صادق ع